Nr 10/2007  | 29-01-2007

Akceptacja warunków umowy na sprzedaż akcji Kaucuk a.s. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Unipetrol a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2007 roku Zarząd Unipetrol a.s. zatwierdził warunki umowy sprzedaży 100% akcji spółki zależnej Unipetrol a.s. – Kaucuk a.s., z siedzibą w Kralupy nad Vltavou, Czechy, („Umowa Sprzedaży Akcji”), pomiędzy Unipetrol a.s., jako sprzedającym oraz Firmą Chemiczną DWORY Spółka Akcyjna, z siedzibą w Oświęcimiu („Dwory”), jako nabywającym. Warunki Umowy Sprzedaży Akcji zostały już zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Unipetrol a.s.

Zarząd Unipetrol a.s. zatwierdził także warunki Porozumienia w sprawie Współpracy dotyczącej Budowy oraz Funkcjonowania Nowej Instalacji Butadienu („Porozumienie”), pomiędzy Unipetrol a.s., Kaucuk a.s., Chemopetrol, z siedzibą w Litvinov, w Czechach oraz spółką Dwory. Przedmiotem Porozumienia jest utworzenie joint venture, którego celem będzie budowa i funkcjonowanie nowej instalacji butadienu na terenie przemysłowym w Kralupy nad Vltavou, w Czechach. Warunki Porozumienia zostały także zatwierdzone przez stosowne organy korporacyjne Chemopetrol oraz Kaucuk a.s.

Warunki powyżej opisanych umów zostały również zaakceptowane przez właściwe organy korporacyjne spółki Dwory.

Podpisanie Umowy Sprzedaży Akcji oraz Porozumienia zaplanowane jest na 30 stycznia 2007 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol a.s.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.