Nr 12/2007  | 31-01-2007

The Bank of New York zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów przypadających na akcje PKN ORLEN S.A. poniżej 5%

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) w dniu 30 stycznia 2007 roku powziął wiadomość, iż The Bank of New York, depozytariusz kwitów depozytowych wystawianych na podstawie akcji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. („kwity depozytowe”), zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów przypadających na akcje PKN ORLEN S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek umorzenia przez The Bank of New York części kwitów depozytowych w dniu 22 stycznia 2007 roku. W związku z tym The Bank of New York posiadał w dniu 22 stycznia 2007 roku 21 183 234 akcji PKN ORLEN S.A., uprawniających do 21 183 234 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 4,95% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. i 4,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Do dnia 22 stycznia 2007 roku The Bank of New York posiadał 21 847 034 akcji PKN ORLEN S.A., uprawniających do 21 847 034 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 5,11% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. i 5,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.