Nr 13/2007  | 20-02-2007

Szacunki poziomu zobowiązań PKN ORLEN S.A. na koniec 2006 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), mając na względzie zasadę jednakowego dostępu do informacji, w związku ze składaniem w dniu jutrzejszym zlecenia na emisję obligacji niepublicznych zaplanowaną na dzień 27 lutego 2007 roku („Emisja obligacji”), podaje do wiadomości szacunkową kwotę zobowiązań Spółki (dane jednostkowe) na dzień 31 grudnia 2006 roku, która wynosi 11.147.756.807,05 złotych. W skład tych zobowiązań wchodzą zobowiązania handlowe i finansowe, zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe.

Emisja obligacji nastąpi w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku przez PKN ORLEN S.A. jako Emitenta, oraz BANK BPH S.A. jako Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Agenta Dokumentacyjnego, Współorganizatora Programu i Dealera oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., PKO BANK POLSKI S.A., SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, jako Agentów, Współorganizatorów Programu oraz Dealerów („Program”). Limit zadłużenia PKN ORLEN S.A. z tytułu realizacji Programu wynosi 2.000.000.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Planowany limit zadłużenia PKN ORLEN S.A. z tytułu zaplanowanej na 27 lutego 2007 roku Emisji obligacji wynosi 750.000.000 złotych.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN SA