Nr 15/2007  | 06-03-2007

Podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z datą wpisu opiewającą na dzień 5 marca 2007r., na podstawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2007r., kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta – Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego Spółka Akcyjna („PPP-T”) został podwyższony z kwoty 50.460.860,00 zł do kwoty 53.439.540,00 zł, tj. o kwotę 2.978.680,00 zł.

Kapitał zakładowy PPP-T został podwyższony w drodze emisji 297.868 nowych akcji Serii F, o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje Serii F są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu – z prawem 2 głosów przypadających na 1 akcję. Emisja akcji Serii F została skierowana w równych częściach, po 148.934 akcji, wyłącznie dla dotychczasowych Akcjonariuszy, założycieli PPP-T – Miasta Płock i PKN ORLEN S.A.

Nazwa serii akcji: Seria F
Wartość nominalna akcji: 10,00 zł

Wartość akcji PPP-T objętych przez PKN ORLEN S.A. za wkład pieniężny wynosi: 1.489.340,00 zł
Wartość akcji PPP-T objętych przez Miasto Płock za wkład niepieniężny (aport) wynosi: 1.489.340,00 zł.
Akcjonariusz Miasto Płock w celu objęcia 148.934 akcji imiennych Serii F wniósł wkład niepieniężny (aport). Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych PPP-T na dzień 6 marca 2007 wynosi 1.489.340,00 zł.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitałowa PPP-T przedstawia się następująco:
Akcjonariusz Miasto Płock – 26.719.770,00 zł – 50%
Akcjonariusz PKN ORLEN S.A. – 26.719.770,00 zł – 50%

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PPP-T wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

  • Całkowita liczba akcji: 5.343.954
  • Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza Miasto Płock po rejestracji emisji akcji Serii F: 2.671.977
  • Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza PKN ORLEN S.A. po rejestracji emisji akcji Serii F: 2.671.977
  • Liczba głosów dla każdego z Akcjonariuszy: 5.343.954
  • Liczba głosów ogółem: 10.687.908

Patrz także: Raport bieżący nr 52/2006 z dnia 1 września 2006, Raport bieżący nr 18/2006 z dnia 20 marca 2006 roku oraz Raport bieżący 16/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.