Nr 16/2007  | 15-03-2007

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., działając na podstawie par. 8 ust. 11 pkt. 1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 roku, na prośbę zainteresowanego, odwołała z dniem dzisiejszym większością głosów Pana Jana Maciejewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Kosztami oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, jednomyślnie Pana Cezarego Smorszczewskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych, dziękując obu odwołanym za współpracę.

Pan Jan Maciejewicz zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu od 1 grudnia 2004 roku, a Pan Cezary Smorszczewski – od 1 listopada 2004 roku.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Krystiana Patera na stanowisko członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

Pan Krystian Pater, lat 42, absolwent chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1987 r.). Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii chemicznej na Politechnice Warszawskiej oraz zarządzania sektorem paliwowym i zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1993 pracował w Petrochemii Płock S.A., a następnie w PKN ORLEN S.A., gdzie od czerwca 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.
Od czerwca 2005 r. jest przedstawicielem PKN ORLEN w Zarządach: UNIPETROL Rafinerie, a.s., oraz CHEMOPETROL, a.s., a od 14 grudnia 2006 r. również członkiem Zarządu AB Mazeikiu Nafta.
W latach 1999-2005 był członkiem Rad Nadzorczych: ORLEN Wir sp. z o.o., ORLEN Mechanika sp. z o.o., Rafinerii Trzebinia SA., a od 2006 r. jest przewodniczącym Rad Nadzorczych ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz PARAMO, a.s.
Jest członkiem Zarządu CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe).

Pan Krystian Pater oświadczył, iż, z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnych spółek kapitałowych. Pan Krystian Pater nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.