Nr 3/2007  | 05-01-2007

PKN ORLEN S.A. uzyskał prawo wyłączności zaopatrywania Mazeikiu Nafta w ropę naftową.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2007 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Umowę z AB Mazeikiu Nafta („Mazeikiu Nafta”), na mocy której PKN ORLEN S.A. uzyskał prawo wyłączności zaopatrzenia Mazeikiu Nafta w ropę naftową („Umowa”). Umowa została podpisana w związku z centralizacją zakupów ropy naftowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w tym do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Dostawy ropy wynikające z Umowy będą realizowane poprzez rurociąg Przyjaźń oraz drogą morską przez port w Butyndze.

Na dzień zawarcia umowy przewidywana wartość dostaw ropy do Mazeikiu Nafta realizowanych w ramach Umowy w ciągu pierwszych pięciu lat została oszacowana na ok.19 miliardów USD (tj. 56,5 miliarda PLN wg średniego kursu NBP dla USD/PLN z dnia 5 stycznia 2007 roku).

Na dzień 5 stycznia 2007 roku PKN ORLEN S.A. posiada 84,36% udziałów w kapitale zakładowym Mazeikiu Nafta.

Powyższa Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN SA.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.