Nr 4/2007  | 15-01-2007

Zakończył się proces przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Mazeikiu Nafta w odpowiedzi na obowiązkowe wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2007 roku zakończono proces przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji litewskiej spółki AB Mazeikiu Nafta („Mazeikiu Nafta”) w odpowiedzi na obowiązkowe wezwania ogłoszone przez PKN ORLEN S.A.

Według raportu przekazanego przez AB SEB Vilniaus bankas, brokera obsługującego proces wezwań, akcjonariusze mniejszościowi złożyli zapisy na sprzedaż 35,879,247 akcji Mazeikiu Nafta, co stanowi 5,06% kapitału zakładowego Mazeikiu Nafta.
Łączna wartość akcji objętych zapisami po cenie ustalonej w wezwaniu wynosi 367,762,282 LTL, czyli ok. 412 482 175 PLN według kursu średniego NBP z dnia 15 stycznia 2007 roku.
Ostateczne rozliczenie transakcji planowane jest na dzień 18 stycznia 2007 roku.

Na dzień 15 stycznia 2007 roku PKN ORLEN S.A. posiada 84,20% udziału w kapitale zakładowym Mazeikiu Nafta. Udział ten uległ zmniejszeniu, z 84,36% do 84,20%, w porównaniu do danych przekazywanych przez PKN ORLEN S.A. w raporcie bieżącym nr 85/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku, z powodu zarejestrowania w dniu 28 grudnia 2006 roku podwyższenia kapitału zakładowego Mazeikiu Nafta. Po rozliczeniu transakcji zakupu akcji w procesie obowiązkowego wezwania, PKN ORLEN S.A. będzie posiadać 89,26% udziału w kapitale zakładowym Mazeikiu Nafta.

Patrz także: raport bieżący nr 85/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. raport bieżący nr 84/2006 z dnia 14 grudnia 2006roku, raport bieżący nr 83/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 79/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 68/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 roku, raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku , raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku , raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku oraz zapis transmisji internetowej z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. z dnia 30 listopada 2006r.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN SA