Nr 5/2007  | 16-01-2007

Doręczenie do PKN ORLEN SA decyzji Prezesa UOKiK

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2007 roku, pełnomocnikowi PKN ORLEN S.A. została doręczona Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2006 roku uznająca za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadużywanie pozycji dominującej przez PKN ORLEN S.A. na krajowym rynku glikolu monoetylenowego poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na skutek ustalania ceny wytwarzanego przez PKN ORLEN S.A. płynu niezamarzającego do chłodnic „Petrygo” w sposób nieadekwatny do wzrostu ceny glikolu monoetylenowego i nakładająca na PKN ORLEN S.A. karę pieniężną w wysokości 14 mln PLN.

Decyzja Prezesa UOKiK jest kolejnym etapem postępowania antymonopolowego wszczętego w dniu 17 listopada 1999 roku, w którym Prezes UOKiK w dniu 19 lipca 2000 roku nałożył na PKN ORLEN S.A. karę pieniężną w wysokości 40 mln PLN.

Od doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji przysługuje PKN ORLEN S.A. odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Patrz także: raport bieżący nr 28/2005 z dnia 6 maja 2005 roku, raport bieżący nr 55/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku, raport bieżący nr 53/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz raport bieżący nr 51/2000 z dnia 20 lipca 2000 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN SA