Nr 6/2007  | 17-01-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z PETRACO Oil Company Ltd na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2007 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Umowę z PETRACO Oil Company Limited z siedzibą na Guernsey („PETRACO”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. 3 milionów 360 tysięcy ton ropy naftowej typu REBCO rocznie („Umowa”). Ropa naftowa będzie pochodzić ze źródeł firmy Rosneft. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku. Strony Umowy przewidziały możliwość ewentualnego jej przedłużenia o 1 rok lub dłużej.

W przypadku braku dostawy lub opóźnień w dostawach, Umowa przewiduje kary umowne, których równowartość w złotych przekracza kwotę 200 tysięcy EUR według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla EUR na dzień zawarcia tej Umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia PKN ORLEN S.A. do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Na dzień zawarcia Umowy, przewidywana wartość dostaw do 31 grudnia 2011 roku wynosi ok. 6 miliardów USD tj. ok. 18,1 miliarda PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD z dnia 17 stycznia 2007 roku.

Powiązanie kapitałowe: PKN ORLEN S.A. nie jest powiązany kapitałowo z PETRACO.

Powyższa Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN SA.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd PKN ORLEN S.A.