Nr 19/2007  | 23-04-2007

Nabycie udziałów spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2007 roku podpisał z Firmą Chemiczną DWORY S.A. („DWORY S.A.”) z siedzibą w Oświęcimiu Umowę zbycia udziałów („Umowa”) spółki ETYLOBENZEN Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.”) z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09- 411 Płock.

W wyniku zawarcia Umowy PKN ORLEN S.A. nabędzie od spółki DWORY S.A. 588 udziałów ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. o wartości 10.000 PLN każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.880.000 PLN, stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. i 49% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o., za cenę 6.016.444,59 PLN.

Zapłata ceny sprzedaży zostanie dokonana nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W rozumieniu Umowy zapłata ceny następuje w dniu uznania rachunku DWORY S.A. ceną sprzedaży. Przejście własności udziałów ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. ze spółki DWORY S.A. na PKN ORLEN S.A. nastąpi w dniu zapłaty przez PKN ORLEN S.A. ceny sprzedaży. Udziały nabywane przez PKN ORLEN S.A. w ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. zostaną opłacone ze środków własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nabywanych udziałów w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. będzie równa cenie ich nabycia.

W wyniku transakcji PKN ORLEN S.A. będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. Kapitał zakładowy ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. wynosi 12.000.000 PLN i dzieli się na 1.200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 10.000 PLN każdy.

Zarząd spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. jest dwuosobowy. Prezes Zarządu spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. jest pracownikiem PKN ORLEN S.A. Inwestycja PKN ORLEN S.A. w udziały ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. ma charakter krótkoterminowy.

Intencją Zarządu PKN ORLEN S.A. jest włączenie aktywów spółki do struktur PKN ORLEN S.A. Przedmiotem działalności ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych.

Z wyjątkiem wyżej opisanych powiązań nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym udziały – DWORY S.A.

Nabywane udziały stanowią 49% kapitału zakładowego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Patrz także: Raport bieżący nr 8/2007 z dnia 19 stycznia 2007 oraz raport bieżący nr 62/2006 z dnia 17 października 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.