Nr 20/2007  | 24-04-2007

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 maja 2007 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł i numerze NIP 774-00-01-454, („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Zarząd”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 maja 2007 roku, o godz. 12.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
14. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zbycia (w tym sprzedaży, zamiany, wniesienia aportem, darowizny) lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4, przy recepcji w godz. 8.00-16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4, przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.

Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl. Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.