Nr 22/2007  | 26-04-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał umowę usługowego komponowania oleju z zawartością biokomponentów z Rafinerią Trzebinia S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2007 roku Rafineria Trzebinia S.A. podpisała umowę usługowego komponowania oleju napędowego Ekodiesel Ultra z zawartością do 5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych („Umowa”) z PKN ORLEN S.A.

Umowa obowiązuje od dnia 1 lutego 2007 roku i została zawarta na czas nieokreślony. W okresie 5 lat wartość usług świadczonych przez Rafinerię Trzebinia S.A. dla PKN ORLEN S.A. na podstawie Umowy została oszacowana na około 2 miliardy złotych.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług związanych z wytwarzaniem oleju napędowego z zawartością do 5% biokomponentów (estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME) w bazie Magazynowej Rafineria Trzebinia S.A.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto, PKN ORLEN S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarł z Rafinerią Trzebinia S.A. następujące umowy, których łączną wartość oszacowano na około 126 mln zł:
- 14 lutego 2007 roku umowę na usługi logistyczne świadczone przez Rafinerię Trzebinia S.A. dla PKN ORLEN S.A.,
- 2 kwietnia 2007 roku umowę na sprzedaż przez Rafinerię Trzebinia S.A. do PKN ORLEN S.A. benzyny do pirolizy,
- 13 grudnia 2006 roku umowę na sprzedaż przez Rafinerię Trzebinia S.A. do PKN ORLEN S.A. estrów metylowych kwasów tłuszczowych,
- 13 grudnia 2006 roku umowę na sprzedaż przez Rafinerię Trzebinia S.A. do PKN ORLEN S.A. lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus,
- 16 listopada 2006 roku umowę na sprzedaż przez Rafinerię Trzebinia S.A. do PKN ORLEN S.A. benzyny do pirolizy.

PKN ORLEN S.A. posiada 77,2% udziału w kapitale zakładowym Rafinerii Trzebinia S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.