Nr 24/2007  | 09-05-2007

Kaucuk a.s. nabył udziały w spółce Butadien Kralupy a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 9 maja 2007 powziął informację, że spółka Butadien Kralupy a.s. („Butadien Kralupy”), z siedzibą w Kralupy nad Vltavou (Czechy) została zarejestrowana w dniu 27 kwietnia 2007 roku przez Sąd Miejski w Pradze (Czechy).

Jednostka pośrednio zależna PKN ORLEN S.A. – Kaucuk a.s., z z siedzibą w Kralupy nad Vltavou, (Czechy) (“Kaucuk”) nabyła 300 udziałów w spółce Butadien Kralupy za łączną cenę 150 000 000 CZK (czyli około 19 980 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 9 maja 2007r.) („Nabyte udziały”).

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Butadien Kralupy, o wartości nominalnej 500 000 CZK każdy udział (czyli około 66 600 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 9 maja 2007r.) i reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Butadien Kralupy. Cena za nabyte udziały została pokryta przez spółkę Kaucuk w formie gotówki. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki Kaucuk na dzień 9 maja 2007 roku wynosiła 150 000 000 CZK (czyli około 19 980 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 9 maja 2007r.).

Podstawowa działalność spółki Butadien Kralupy obejmuje m.in. wynajem nieruchomości, mieszkań i budynków niemieszkalnych. Spółka Butadien Kralupy będzie wykorzystana do budowy i prowadzenia działalności nowej instalacji butadienu, której dotyczy porozumienie podpisane przez Unipetrol, Firmę Chemiczną Dwory S.A., z siedzibą w Oświęcimiu (Polska) („Dwory”), Chemopetrol, a.s. i Kaucuk (szczegóły porozumienia umieszczone są poniżej).
Kaucuk jest przedsiębiorstwem chemicznym, produkującym m.in. styren-butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu, oraz kauczuk syntetyczny. Główna działalność spółki Unipetrol obejmuje produkcję produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych oraz sprzedaż paliw.

PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol.
Unipetrol posiada 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Kaucuk.

Rada Nadzorcza spółki Kaucuk liczy 3 członków, z czego 1 jest pracownikiem Unipetrol, a 2 pracownikami Kaucuk. Rada Nadzorcza Unipetrol liczy 12 członków, z czego 7 jest pracownikami PKN ORLEN S.A. Zarząd spółki Kaucuk liczy 4 członków, z czego 2 jest pracownikami Unipetrol, i 2 jest pracownikami Kaucuk.

Jednocześnie w dniu 9 maja 2007 roku Butadien Kralupy i Chemoprojekt, a.s., z siedzibą w Pradze (Czechy) podpisali Umowę na Budowę Nowej Instalacji Butadienu (“Umowa”), jak również inne dokumenty związane z tą umową, o łącznej wartości 1,147,364,000 CZK (czyli około 152 828 885 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 9 maja 2007r.).

Umowa została podpisana w związku z realizacją procesu sprzedaży, przez Unipetrol 100% akcji w spółce Kaucuk oraz na podstawie Porozumienia w sprawie współpracy dotyczącej budowy oraz funkcjonowania nowej instalacji butadienu, podpisanego w dniu 30 stycznia 2007 roku pomiędzy Unipetrol, Dwory, CHEMOPETROL, a.s. i Kaucuk („Porozumienie”). Proces sprzedaży akcji spółki Kaucuk realizowany jest na podstawie umowy sprzedaży akcji podpisanej w dniu 30 stycznia 2007 roku pomiędzy Unipetrol, jako sprzedającym a spółką Dwory, jako kupującym.

Zgodnie z Porozumieniem 51% udziałów w spółce Butadien Kralupy zostanie przeniesione ze spółki Kaucuk do Unipetrol, tak, więc inwestycja spółki Kaucuk w udziały spółki Butadien Kralupy jest krótkoterminowa.

Zbywane przez Unipetrol a.s. udziały w spółce Butadien Kralupy stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Butadien Kralupy, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Patrz także: raport bieżący nr 11/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.