Nr 26/2007  | 17-05-2007

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zbyła udziały w Ran-Petromex Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna („Rafineria Nafty Jedlicze S.A.”) z siedzibą w Jedliczu w dniu 17 maja 2007 zbyła wszystkie posiadane udziały w Ran-Petromex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Ran-Petromex Sp. z o.o.”) z siedzibą w Opolu, tj. 510 udziałów, stanowiących 51 % kapitału zakładowego Ran-Petromex Sp. z o.o. oraz 51 % udziałów w Zgromadzeniu Wspólników Ran-Petromex Sp. z o.o. za łączną cenę 100 PLN („Zbyte Udziały”). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50 PLN, natomiast wartość ewidencyjna Zbytych Udziałów w księgach rachunkowych Rafinerii Nafty Jedlicze S.A na dzień 16 maja 2007 roku wynosiła 0 PLN.

Zbycie Udziałów Ran-Petromex Sp. z o.o. nastąpiło w na rzecz osoby fizycznej, Pana Janusza Kisielewskiego, będącego dotychczasowym współwłaścicielem Ran-Petromex Sp. z o.o. Podstawowa działalność Ran-Petromex Sp. z o.o. obejmowała zbiórkę oleju przepracowanego, jednak od roku 2002 Ran-Petromex Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej. Ran-Petromex Sp. z o.o. nie dysponuje środkami pieniężnymi na rozpoczęcie procesu likwidacji.

Podstawowa działalność Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. obejmuje regenerację i skup olejów przepracowanych oraz produkcję i sprzedaż olejów opałowych. PKN ORLEN S.A. posiada 75 % udziałów w kapitale zakładowym Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. oraz 75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Rada Nadzorcza Rafinerii Nafty Jedlicze S.A liczy 9 członków, z czego 6 członków jest pracownikami PKN ORLEN S.A, 1 członek jest pracownikiem Spółki Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. – Rafinerii Paramo a.s., 1 członek jest pracownikiem Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
Zarząd Rafinerii Nafty Jedlicze S.A liczy 2 członków, Członkowie Zarządu nie są pracownikami PKN ORLEN S.A.
Zarząd Ran-Petromex Sp. z o.o. jest jednoosobowy – Prezes Zarządu nie jest pracownikiem Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. ani PKN ORLEN S.A.

Zbywane przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A. udziały w spółce Ran-Petromex Sp. z o.o. stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Ran-Petromex Sp. z o.o., w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.