Nr 27/2007  | 24-05-2007

Ocena sytuacji PKN ORLEN S.A. przedstawiona przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) zgodnie z zasadą nr 18 kodeksu „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do wiadomości ocenę sytuacji PKN ORLEN S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:

„Zgodnie z zasadą 18 „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005”, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. przedstawia swoją ocenę sytuacji Spółki.

Rok 2006 był dla PKN ORLEN S.A. pod wieloma względami rokiem przełomowym. Najbardziej znaczącym wydarzeniem było oczywiście udane zakończenie burzliwego procesu przejęcia litewskiej rafinerii Mazeikiu Nafta. Dzisiaj, pięć miesięcy po tej transakcji, PKN ORLEN S.A. jest niekwestionowanym liderem w branży rafineryjnej i petrochemicznej w regionie. Jeszcze rok temu mało kto, poza Spółką, wierzył w możliwość jej dojścia do skutku. Za konsekwentne doprowadzenie jej do skutku należy się pochwała Zarządowi Spółki.

Jednocześnie w Spółce trwały rozmaite procesy restrukturyzacyjne, z których najbardziej znaczące są integracja przejętego w 2005 roku czeskiego holdingu Unipetrol, wprowadzenie z początkiem roku 2006 zarządzania segmentowego oraz reorganizacja handlu hurtowego w Polsce. Są to procesy złożone, długotrwałe, nieraz o dotkliwych skutkach społecznych dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej.

Otoczenie makroekonomiczne było w roku 2006 mniej korzystne dla Spółki niż w roku poprzednim, choć nadal sprzyjające. Prawie całkowity zanik dodatniego efektu wyceny zapasów według średnio ważonej ceny nabycia, systematycznie spadający kurs dolara amerykańskiego oraz niższe marże produktowe należą do głównych czynników, które spowodowały spadek skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego. W tym czasie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,4%, głównie z powodu rozszerzenia Grupy Kapitałowej. Szczególnie godne odnotowania w tym kontekście są bardzo dobre wyniki działalności detalicznej, w której Spółka od lat systematycznie traciła udziały w rynku na rzecz koncernów zagranicznych. Wydaje się, że ten trend został wreszcie odwrócony.

Dalsze pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat są nieporównywalne z powodu czynników jednorazowych, głównie związanych z objęciem konsolidacją po kolei holdingu Unipetrol oraz Mazeikiu Nafta. Skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 2006 roku 1,986 mld zł, co daje zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 11,2%. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wymienione czynniki, ocenia ten wynik jako nadal bardzo dobry.

Niestety na przestrzeni 2006 roku kurs akcji Spółki spadł o 23,9%. Niewątpliwie jest to spowodowane głównie pogorszonym otoczeniem makroekonomicznym, o czym świadczą spadki kursów akcji podobnych spółek. Zresztą wydaje się, że oczekiwania inwestorów w tym zakresie były ewidentnie wygórowane zaraz po huraganie Katrina, który przejściowo doprowadził marże produktowe do rekordowo wysokich poziomów. Zapewne też w jakimś stopniu nasi akcjonariusze ponieśli koszty ryzyk związanych z procesem przejęcia Mazeikiu Nafta, z których najbardziej spektakularne są zamknięcie rurociągu dostarczającego ropę oraz pożar, z powodu którego w roku bieżącym rafineria nadal pracuje poniżej jej zdolności przerobowych. Rada Nadzorcza ufa, że doświadczenia zdobyte przy integracji holdingu Unipetrol pozwolą osiągnąć podobne korzyści długoterminowe w przypadku Mazeikiu Nafta.

Istotne zmiany w składzie Grupy Kapitałowej a także w szeroko rozumianym otoczeniu spowodowały konieczność aktualizacji strategii Spółki, którą Zarząd obecnie przygotowuje. Pomimo zwiększonego zadłużenia, wydatki inwestycyjne pozostaną nadal na wysokim poziomie. Unikatowa pozycja naszego Koncernu na rynkach macierzystych o wysokim wzroście gospodarczym stwarza ogromny potencjał organicznego wzrostu.

Spółka ciągle udoskonala narzędzia używane do przygotowywania i oceny opłacalności proponowanych projektów inwestycyjnych, ale niezmiennie zapewnia rygorystyczne stosowanie minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Jednocześnie Rada Nadzorcza zauważa, że przy prognozowaniu przyszłych wyników finansowych należy uwzględniać zmiany regulacji akcyzowych, w szczególności w obszarze biopaliw, rosnące wymagania w zakresie zapasów obowiązkowych i ochrony środowiska, w tym emisji CO2 oraz eskalację kosztów wykonawstwa inwestycyjnego i robocizny ogółem.

Rada Nadzorcza niezmiennie dąży do tego, by Spółka prowadziła swoją działalność gospodarczą z pełnym poszanowaniem prawa, przyjętych zasad ładu korporacyjnego, etyki w biznesie oraz odpowiedzialności społecznej, odnotowując w tych dziedzinach ciągłą poprawę.

Podsumowując Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą.”

Raport sporządzono na podstawie Oświadczenia PKN ORLEN S.A. wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowanego przez PKN ORLEN S.A. w dniu 28 czerwca 2006 roku.

Zarząd PKN ORLEN S.A.