Nr 29/2007  | 30-05-2007

Kandydaci do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgłoszeni przez Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. oraz ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”) zgodnie z zasadą nr 19 kodeksu „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. („CU PTE BPH CU WBK”) oraz od ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („ING NN PTE”) o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na 31 maja 2007 roku („ZWZ”) kandydatur do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

CU PTE BPH CU WBK zamierza zgłosić na ZWZ kandydaturę Pana Raimondo Eggink na niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pan Raimondo Eggink pełni aktualnie funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. W uzasadnieniu kandydatury CU PTE BPH CU WBK wskazał m.in., że „Pan Raimondo Eggink pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen SA. Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa w dniu 31 maja 2007 roku. Wedle wiedzy spółki Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA w czasie pełnienia przedmiotowej funkcji Pan Eggink prawidłowo wykonywał czynności nadzorcze. Zważywszy na doświadczenie kandydata w wykonywaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, znajomość działalności PKN Orlen SA, jak również pozostałe doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w innych spółkach publicznych, Pan Raimondo Eggink spełnia kryteria wymagane od kandydatów na członków Rady Nadzorczej PKN Orlen SA.”

ING NN PTE zamierza zgłosić na ZWZ kandydaturę Pana Andrzeja Nartowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu kandydatury ING NN PTE wskazał m.in., że „Pan Andrzej Nartowski jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Corporate Governance oraz posiada wieloletnie doświadczenie we współzarządzaniu pracą Rad Nadzorczych wielu spółek. Dodatkowym atutem jest ukończenie kursu dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jego doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości dodanej spółce PKN ORLEN S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.”

ING NN PTE poinformowało także, że Pan Andrzej Nartowski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązał się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych wyżej zawiadomień o zgłoszeniu kandydatur, wraz z życiorysami kandydatów znajdują się na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie Oświadczenia PKN ORLEN S.A. wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowanego przez PKN ORLEN S.A. w dniu 28 czerwca 2006 roku.

Pan Andrzej Nartowski

Doświadczenia zawodowe:
1991 – 1995 Przewodniczący rady nadzorczej Modena S.A., Poznań
1992 – 1995 Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Canoe Meat S.A., Łódź
1995 – 2002 Przewodniczący rady nadzorczej Canoe Meat S.A., Łodź
1996 – 1996 Prezes zarządu (czasowo delegowany z rady nadzorczej) Canoe Meat S.A., Łódź
1995 – 1996 Członek rady nadzorczej Intermoda S.A., Wrocław
1996 – 2002 Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Intermoda S.A., Wrocław
1997 – 1999 Członek rady nadzorczej Wafapomp S.A., Warszawa (od 1998 r. spółka notowana na GPW)
1999 – 2000 Przewodniczący rady nadzorczej Wafapomp S.A., Warszawa (spółka notowana na GPW)
2000 – 2002 Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Wafapomp S.A., Warszawa (spółka notowana na GPW)
1999 – 2002 Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Hanka S.A., Legnica
2002 – 2005 Członek rady nadzorczej WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa
1992 – 1995 Przewodniczący rady nadzorczej Centrum Badań Rynku – Fundacja "Twojego Stylu"
1973 – 1973 stażysta United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, Paryż
1983 – 1990 Polskie Radio Kraków (zastępca redaktora naczelnego); Gazeta Bankowa (wydawca, redaktor naczelny)
Od 2006 własna działalność konsultingowa Andrzej S. Nartowski - Doradztwo i Zarządzanie
Od 1 lipca 2006 Prezes Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów

Wykształcenie:
1966 - uzyyskał tytuł magistra na wydziale Prawa – Uniwersytet Jagielloński
1972 - kurs prawa międzynarodowego publicznego - Academy of International Law, Haga
1973 - kurs prawa międzynarodowego - międzynarodowa ochrona praw człowieka - Institut International des Droits de l'Homme, Strasbourg
1975 - kurs prawa międzynarodowego publicznego - Institute of International Publi Law, Saloniki
1990 - staż dziennikarski na temat rynku kapitałowego i City of London - BBC World Service, Londyn
1991 - kurs dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państw - INSEAD i Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego
1992 - Corporate Governance Programme for Central & Eastern Europe - Central European University & CIPE, Praga
Inne - liczne konferencje międzynarodowe i krajowe, w tym na temat corporate governance.
Od 2000 - udział w konferencjach Corporate Governance III – XXIX (panelista, wykładowca, prowadzący konferencję) - Forum Corporate Governance,
Od 2000 - wykładowca na warsztatach i szkoleniach, Polski Instytut Dyrektorów, oraz m.in. Instytut Rozwoju Biznesu.

Pan Raimondo Eggink
Od 5 sierpnia 2006 roku członek niezależny Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Raimondo Eggink (ur. 1972 r.) od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w radach nadzorczych NETIA S.A., PKN ORLEN S.A. i HOOP S.A. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych Stomil-Olsztyn S.A., Wilbo S.A., Swarzędz Meble S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A. i Mostostal Płock S.A.

Pan Raimondo Eggink pełni także funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytowego, jest członkiem Komitetów ds Strategii i Rozwoju oraz ds Ładu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r., w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

W latach 1995-1997 Raimondo Eggink pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. Studia matematyki teoretycznej ukończył on na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 r. Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995 r. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie - CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a od 2004 r.

Raimondo Eggink jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.