Nr 31/2007  | 30-05-2007

Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową trzyletnią kadencję. Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. została powołana Pani Małgorzata Izabela Ślepowrońska. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani także: Pani Agata Janina Mikołajczyk, Panowie Robert Czapla, Marek Drac-Tatoń, Raimondo Eggink, Zbigniew Macioszek, Krzysztof Rajczewski i Jerzy Woźnicki. Panowie Raimondo Eggink i Jerzy Woźnicki zostali powołani na niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pani Małgorzata Izabela Ślepowrońska, lat 34, absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła także Podyplomowe Studia Informatyczne na Politechnice Warszawskiej, Szkołę Pełnomocników Dyrektora ds. Jakości (ISO), magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego MBA IT; od 2006 roku jest na studiach doktoranckich w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem i Finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Uzyskała dyplom na kursie dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, certyfikat Firmy Prawniczej Kuczek i Maruta S.C. w zakresie SLA – Najważniejsza część umowy outsourcingowej, certyfikat Polsko-Amerykańskiego Instytutu Zarządzania w zakresie badań marketingowych, odbyła szkolenia handlowe oraz w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania projektami i inne.

Doświadczenie zawodowe:
2007 – nadal Prezes Zarządu CHEMIA.COM S.A.
2006 – nadal Dyrektor IT w Grupie Chemicznej CIECH
1997 – 2006 ZEP-Info Sp. z o.o. – kolejno na stanowiskach: Administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Kierownika sklepu firmowego, Specjalisty ds. Marketingu, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości (ISO), p.o. Kierownika Wydziału Marketingu i Zarządzania, Kierownika Wydziału Marketingu i Zarządzania, Dyrektora Rozwoju Biznesu, Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Rozwoju i Sprzedaży.

Zasiadała w Radzie Nadzorczej w CHEMIA.COM S.A. i jest członkiem Rad Nadzorczych PLL LOT S.A. oraz IZCH SODA MĄTWY S.A.

Pani Agata Janina Mikołajczyk, lat 52, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny od 1997 r. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
1978 r. – 1992 r. Ministerstwo Zdrowia – Departament Prawny, starszy specjalista
1992 r. – 1996 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora ds. umów i przetargów
1996r.– 2003 r. Urząd Zamówień Publicznych, Dyrektor Departamentu
2003r.–2006r. Urząd m. st. Warszawy, p.o. Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Koordynator m. st. Warszawy
Od 2006 r. Ciech S.A., Doradca Prezesa Zarządu – koordynator Zespołu Prawnego

Członek Rady Nadzorczej:
2004 – luty 2007 r. - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od grudnia 2006 r. - Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A.
od stycznia 2007 r. - Elektrociepłowni Kujawskich Sp. z o.o. od maja 2007 r. - CHEMIA.COM S.A.
od kwietnia 2007 r. - Telewizji Polskiej S.A., jako reprezentant Skarbu Państwa.

Od 1996 r. – arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. – członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów.
Autor i współautor publikacji UZP z zakresu zamówień publicznych, w tym orzecznictwa Zespołu Arbitrów.

Pan Jerzy Woźnicki, lat 60, jest profesorem nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe: Pracuje na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do stanowiska profesora zwyczajnego. Jest zatrudniony także jako profesor zwyczajny w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych. Jego zakres działalności badawczej obejmuje elektronikę, problematykę społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy oraz zagadnienia innowacyjności w gospodarce.

W latach 1984 - 1987 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Mikro- i Optoelektroniki, a od 1987 r. jest Kierownikiem Zakładu Przetwarzania Obrazu. W latach 1990 – 1996 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni.
W latach 1996 – 2002 był Rektorem Politechniki Warszawskiej. W przeszłości pełnił także wiele innych prestiżowych funkcji. Był między innymi ekspertem rządowym ds. szkolnictwa wyższego w UNESCO, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Był także Wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Łączności i Rady Fundacji Centrum Innowacji FIRE, Członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Optoelektroniki oraz członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczył także Zespołowi Prezydenta RP ds. przygotowania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Był także Członkiem Prezydium Zarządu Sekcji Polskiej SPIE, członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Próżniowej, koordynatorem Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m. in. liczne nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej, Krzyż Komandorski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie pełnione funkcje: Jest Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i członkiem KRASP.
Przewodniczył także Komitetowi „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Od 10 września 1999 roku do 19 stycznia 2005 roku był Wiceprzewodniczącym, a od 20 stycznia 2005 r. – jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Panowie Marek Drac-Tatoń, Robert Czapla, Raimondo Eggink, Zbigniew Macioszek i Krzysztof Rajczewski pełnili dotychczas funkcję członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Informacje o posiadanych przez tych Panów wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej zostały przekazane przez Spółkę w następujących raportach bieżących, dostępnych na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl: nr 65/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 roku, nr 54/2006 z dnia 12 września 2006 roku, nr 78/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Patrz także: raport bieżący nr 65/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 roku, nr 54/2006 z dnia 12 września 2006 roku, nr 78/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.