Nr 33/2007  | 04-06-2007

Założenia Programu Tworzenia Wartości dla Mazeikiu Nafta - strategia integracji PKN ORLEN z Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) prezentuje Program Tworzenia Wartości („PTW”) dla swojej litewskiej spółki zależnej – AB Mazeikiu Nafta („MN”).
Zgodnie z założeniami PTW, docelowy poziom EBITDA spółki MN, przy uwzględnieniu zmiennych warunków makroekonomicznych, w 2012 roku wynosić będzie 700 milionów USD, uwzględniając natomiast stałe warunki otoczenia makroekonomicznego wyniósłby 727 milionów USD. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2007-2012 wyniosą 1,6 miliona USD.

PTW będzie realizowany w trzech następujących etapach:

1. Odbudowa zdolności produkcyjnych MN („Odbudowa zdolności produkcyjnych”) - po pożarze, który miał miejsce w MN 12 października 2006 roku oraz w związku z przerwą w dostawach ropy naftowej rurociągiem, która rozpoczęła się 29 lipca 2006 roku.

Etap ten, zmierzający do odbudowy zdolności produkcyjnych, realizowany jest przez:

 • Przywrócenie do pracy nieczynnej od 20 lat kolumny próżniowej na instalacji Oksydacji Asfaltów, co pozwoliło na zmniejszenie produkcji oleju opałowego;
 • odbudowę zniszczonej po pożarze instalacji krakingu termicznego (Visbreakingu), co pozwoliło powrócić do reżimu pełnej konwersji;
 • uruchomienie dostaw oleju próżniowego (vaccum gas oil) dla pełnego wykorzystania fluidalnego krakingu katalitycznego (fluid catalytic cracker);
 • odbudowę Instalacji Destylacji Próżniowej do końca 2007 roku
 • Zapewnienie dostaw ropy naftowej:
  - Import ropy naftowej drogą morską z wykorzystaniem infrastruktury MN w Butyndze i wspólne zaopatrzenie w ropę naftową z PKN ORLEN S.A.
  - Zaangażowanie w kontakty z odpowiednimi stronami w celu przywrócenia dostaw rurociągiem.

2. Poprawa Efektywności Operacyjnej we wszystkich segmentach działalności MN. PKN ORLEN S.A. rozpoczął już wdrażanie inicjatyw etapu drugiego PTW, do których należą m.in.:

 • Wdrożenie inicjatyw mających na celu poprawę efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach biznesowych i funkcjonalnych;
 • Ekspansja sieci detalicznej MN w państwach bałtyckich;
 • Rozpoczęcie przez MN samodzielnej działalności handlowej drogą morską;
 • Wdrożenie zarządzania segmentowego w MN;

3. Wzrost wartości poprzez wprowadzenie Nowego Programu Inwestycyjnego („Nowy Program Inwestycyjny”). Przygotowanie Nowego Programu Inwestycyjnego już się rozpoczęło, a w trakcie 2007 roku spodziewane jest szczegółowe końcowe dopracowanie i zaplanowanie tego etapu. Wdrożenie kontynuowane będzie w 2008 roku z ukończeniem większości prac do końca 2011 roku. Nowy Program Inwestycyjny będzie realizowany między innymi poprzez:

 • podwyższenie wskaźnika konwersji rafinerii MN:
  - instalacja hydrokrakingu
  - kolumna do rozdziału próżniowego na instalacji krakingu termicznego (Visbreakingu)
  - kolumna do rozdziału propan - propylen
 • inwestycje zapewniające zgodność działania rafinerii MN z regulacjami Unii Europejskiej.

Na przyrost poziomu EBITDA spółki MN do roku 2012 w porównaniu do roku 2007, wynoszący 650 milionów USD w stałych warunkach makroekonomicznych, będzie składać się wpływ poszczególnych etapów realizacji PTW w następującym podziale:
1. Odbudowa zdolności produkcyjnych: 200 milionów USD
2. Poprawa Efektywności Operacyjnej: 250 milionów USD
3. Nowy Program Inwestycyjny: 200 milionów USD

Rozbicie docelowego poziomu wydatków inwestycyjnych spółki MN w latach 2007-2012 roku, wynoszącego 1,6 milionów USD w poszczególnych etapach realizacji PTW prezentuje się następująco:
1. Odbudowa zdolności produkcyjnych: 300 milionów USD
2. Poprawa Efektywności Operacyjnej: 550 milionów USD
3. Nowy Program Inwestycyjny: 750 milionów USD

PKN ORLEN S.A. posiada aktualnie 89,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu MN. Rząd Republiki Litewskiej posiada 9,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu MN. PKN ORLEN S.A. oraz Rząd Republiki Litewskiej posiadają łącznie akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania więcej niż 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu MN i zgodnie z prawem litewskim, przeprowadzili przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy MN. W dniu 14 lutego 2007 roku PKN ORLEN S.A. wspólnie z Rządem Republiki Litewskiej przystąpił do pierwszego etapu przymusowego wykupu wszystkich akcji MN od mniejszościowych akcjonariuszy i zakończył ten etap 21 maja 2007 roku. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Rządem Republiki Litewskiej, PKN ORLEN S.A. jest nabywcą wszystkich akcji kupowanych od mniejszościowych akcjonariuszy w ramach przymusowego wykupu. W dniu 23 maja 2007 roku PKN ORLEN S.A. złożył wniosek do sądu na Litwie o wydanie postanowienia, zgodnie z którym wszystkie akcje spółki MN posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych zostaną zbyte na rzecz PKN ORLEN S.A.

Założenia makroekonomiczne:
Warunki stałe przy założeniu warunków z 2004 roku: Cena ropy Brent 38.3/bbl USD, dyferencjał Brent-Ural 4.1/bbl USD, marża rafineryjna Rotterdam 5.6/bbl USD, kursy walut PLN/EUR 4.52, PLN/USD 3.65.
Zmienne warunki makroekonomiczne w poszczególnych latach:
a) dyferencjał Brent-Ural: 2007E: 3.5, 2008E: 3.3, 2009E: 3.3, 2010E-12E: 3.0
b) marża rafineryjna Rotterdam: 2007E 5.26, 2008E: 4.86, 2009E: 4.95, 2010E: 5.03, 2011E: 4.97, 2012E: 5.10
c) kursy walut PLN/USD: 2007E 2.85, 2008E: 2.84, 2009E: 2.85, 2010E: 2.87, 2011E: 2.87, 2012E: 2.84

Patrz także: raport bieżący nr 83/2006 z dnia 14 grudnia 2006, nr 84/2006 z dnia 14 grudnia 2006, nr 85/2006 z dnia 15 grudnia 2006, nr 4/2007 z dnia 15 stycznia 2007.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).