Nr 34/2007  | 04-06-2007

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN w dniu 31 maja 2007 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku ("ZWZ") wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji                        Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 31.05.2007r. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. COMMERCIAL UNION
OFE BPH CU WBK
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
15 500 000 15 500 000 7,87% 3,62%
2. ING NATIONALE -
NEDERLANDEN POLSKA
OTWARTY FUNDUSZ
EMERYTALNY
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
14 000 000

14 000 000

7,11% 3,27%
3. NAFTA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jasna 12
00-013 Warszawa
74 076 299 74 076 299

37,60%

17,32%
4. SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY
PRZEZ MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
43 633 897 43 633 897 22,15% 10,20%
5. THE BANK OF
NEW YORK
101 Barclay Street,
22 ND Floor,
NY 10286 New York
USA
13 417 384 13 417 384 6,81% 3,14%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Zarząd PKN ORLEN S.A.