Nr 36/2007  | 14-06-2007

Unipetrol a.s. zakupił spółkę Garo Estates s.r.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2007 roku powziął wiadomość, iż spółka Unipetrol, a.s., z siedzibą w Pradze, w Czechach („Unipetrol”) nabyła w dniu 7 czerwca 2007 roku 100% udziałów w spółce Garo Estates s.r.o. (“Garo Estates”). Zakup udziałów został dokonany na podstawie umowy podpisanej w dniu 6 czerwca 2007 roku pomiędzy Unipetrol, jako nabywającym i firmą Corporate Consulting a.s., z siedzibą w Pradze, w Czechach (“Corporate Consulting”) jako zbywającym. Unipetrol nabył 100% kapitału zakładowego Garo Estates, z siedzibą w Litvinov, w Czechach o łącznej wartości nominalnej 200 000 CZK (czyli około 26 760 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 14 czerwca 2007r.) („Nabyte udziały”).

Unipetrol dokonał zapłaty za Nabyte udziały w wysokosci 280 000 CZK (czyli około 37 464 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 14 czerwca 2007r.). Wartość ewidencyjna Nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki Unipetrol na dzień 7 czerwca 2007 roku wynosiła 280 000 CZK (czyli około 37 464 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 14 czerwca 2007r.).

Główna działalność spółki Garo Estates obejmuje wynajem nieruchomości, jednak, jak dotąd spółka nie prowadziła działalności gospodarczej. Główna działalność spółki Unipetrol obejmuje produkcję produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych oraz sprzedaż paliw. Główna działalność spółki Corporate Consulting obejmuje wynajem nieruchomości.

PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol a.s.

Z wyjątkiem wyżej opisanych powiązań nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy PKN ORLEN S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a zbywającym udziały – Corporate Consulting.

Inwestycja Unipetrol w spółkę Garo Estates jest długoterminowa.

Nabyte przez Unipetrol udziały w spółce Garo Estates stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Garo Estates, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.