Nr 37/2007  | 15-06-2007

PKN ORLEN S.A. zakupił szwedzką spółkę Aktiebolaget Grundstenen 108770

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2007 roku podpisał umowę na zakup od spólki Svenska Standardbolag AB, z siedzibą w Falun, Szwecja, 5 000 udziałów spółki Aktiebolaget Grundstenen 108770 („Aktiebolaget Grundstenen”), z siedzibą w Falun, Szwecja („Nabyte udziały”). Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Aktiebolaget Grundstenen. Wartość nominalna jednego nabytego udziału wynosi 100 SEK (czyli około 40,40 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla SEK/PLN z dnia 15 czerwca 2007r.). Cena za nabyte udziały wynosi SEK 500 000 (czyli około 202 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla SEK/PLN z dnia 15 czerwca 2007r.) i została pokryta przez PKN ORLEN S.A. ze środków własnych.
Wartość księgowa nabytych udziałów wynosi na dzień 15 czerwca 2007 roku 202 000 PLN w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A.
PKN ORLEN S.A. nabył udziały w spółce Aktiebolaget Grundstenen, by, między innymi, sprawnie przeprowadzić emisję eurobligacji, zaplanowaną na przełom czerwca i lipca 2007 roku. Zakończenie działalności spółki Aktiebolaget Grundstenen przewidziane jest po wykupie od obligatariuszy wszystkich eurobligacji, jakie wyemituje PKN ORLEN S.A. Spółka Aktiebolaget Grundstenen nie prowadziła wcześniej żadnej działalności. Zgodnie z zapisami umowy zakupu udziałów w spółce Aktiebolaget Grundstenen, tuż po zapłaceniu przez PKN ORLEN S.A. za nabywane udziały odbędzie się Walne Zgromadzenie Aktiebolaget Grundstenen, na którym zostanie między innymi zmieniona nazwa spółki. Ponadto nadany zostanie główny przedmiot działalności Aktiebolaget Grundstenen, czyli posiadanie i zarządzanie aktywami trwałymi i nietrwałymi.

Głównym przedmiotem działalności spółki Svenska Standardbolag AB jest sprzedaż i likwidacja spółek.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy zakupu udziałów nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy PKN ORLEN S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a zbywającym udziały – Svenska Standardbolag AB.

Nabywane przez PKN ORLEN S.A. udziały w spółce Aktiebolaget Grundstenen stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Aktiebolaget Grundstenen, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.