Nr 39/2007  | 28-06-2007

Projekcje wskaźnika dźwigni finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007-2012

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) w związku z planowaną emisją euroobligacji oraz mając na względzie zasadę przejrzystości komunikacji i jednakowego dostępu do informacji podaje do wiadomości projekcje Spółki dotyczące poziomu dźwigni finansowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007 – 2012.

Zlecenie przygotowania emisji euroobligacji PKN ORLEN S.A. podpisał w dniu 28 listopada 2006 roku z konsorcjum sześciu polskich i zagranicznych banków, w którego skład wchodzą: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., Société Générale SA Oddział w Polsce i UniCredit Group.

PKN ORLEN S.A. planuje dokonać emisji euroobligacji opartych na stałej stopie procentowej, które będą notowane na rynku regulowanym Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wstępna wersja prospektu emisyjnego euroobligacji oraz prezentacji dla inwestorów dostępna jest na stronie internetowej PKN ORLEN S.A., pod adresem www.orlen.pl.

Skonsolidowane prognozy dźwigni finansowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na lata 2007 – 2012 (oparte na metodzie wyceny zapasów LIFO, czyli ostatnie weszło-pierwsze wyszło) prezentują się następująco w rozbiciu rocznym:

Lata 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012;
Wartość wskaźnika dźwigni finansowej 1,6; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 0,7;
dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Powyższy model referencyjny uwzględnia sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel w 2007 roku.

W powyższych estymacjach wskaźnik dźwigni finansowej liczony jest jako stosunek skonsolidowanego długu netto do EBITDA.

Patrz także: raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 38/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.