Nr 41/2007  | 05-07-2007

Otwarcie postępowania likwidacyjnego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ETYLOBENZEN Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.”) z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09- 411 Płock, podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki i powołaniu likwidatora w osobie Pani Hanny Kowalskiej.

Kapitał zakładowy ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. wynosi 12.000.000 PLN i dzieli się na 1.200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 10.000 PLN każdy. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych.
Intencją Zarządu PKN ORLEN S.A. jest włączenie aktywów spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. do struktur PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 19/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.