Nr 42/2007  | 06-07-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z EXATEL S.A. umowę sprzedaży udziałów w spółce NOM

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2007 roku podpisał z EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie („EXATEL”) umowę sprzedaży udziałów („Umowa”) w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („NOM”).

W wyniku zawarcia Umowy Emitent zbędzie na rzecz EXATEL 168.000 udziałów w NOM o wartości nominalnej 125 PLN każdy udział („Zbywane Udziały”) oraz łącznej wartości nominalnej zbywanych udziałów 21.000.000 PLN, stanowiących 35% kapitału zakładowego spółki NOM i 35% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki NOM, za łączną planowaną cenę 22.209.000 PLN.

Płatność ceny za zbywane udziały tj. zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu niezbędnych zgód przez EXATEL, jednakże nie później niż do dnia 13 września 2007 r. Przejście własności Udziałów NOM na EXATEL nastąpi z chwilą zapłaty ceny za zbywane Udziały.
Kapitał zakładowy NOM wynosi 60.000.000 PLN i dzieli się na 480.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125 PLN każdy. Wartość ewidencyjna zbywanych Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 18.033.294 PLN na dzień 6 lipca 2007 roku.

W wyniku realizacji transakcji Emitent nie będzie posiadał żadnych udziałów w kapitale zakładowym NOM. Przedmiotem działalności spółki NOM jest świadczenie usług operatora telefonii stacjonarnej, NOM oferuje m.in. połączenia międzymiastowe, oraz połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych.
Przedmiotem działalności EXATEL jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu. Spółka zarządza również światłowodową siecią transmisji danych. Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej Umowy nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy PKN ORLEN S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A., a spółką EXATEL.

Zbywane udziały stanowią 35% kapitału zakładowego NOM, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Patrz także: raport bieżący nr 35/2000 z dnia 9 czerwca 2000r., raport bieżący nr 14/2001 z dnia 20 marca 2001r., raport bieżący nr 37/2003 z dnia 21 maja 2003r., raport bieżący nr 26/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.