Nr 43/2007  | 06-07-2007

Powołanie Pana Janusza Zielińskiego do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 lipca 2007 roku został zawiadomiony przez Ministra Skarbu Państwa o powołaniu, w imieniu akcjonariusza Skarb Państwa, na podstawie §8 ust. 2 pkt 1 Statutu PKN ORLEN S.A., pana prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Janusz Zieliński, lat 54, jest Profesorem Zwyczajnym Politechniki Warszawskiej w Płocku. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej - Oddział w Płocku, a w 2002 roku studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Marketingu w Politechnice Warszawskiej.
Obecnie jest Zastępcą Prorektora Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
1999 – 2005 – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku (od 2002 Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych) i równocześnie Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
1994 – 2005 – Profesor Nadzwyczajny, Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku;
1996 – 1999 – Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku;
1993 – 1996 - Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku;
1987 – 1990 – zaoczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Ropy Naftowej i Gazu im. I. M. Gubina;
1976 - 1994 – kolejno Specjalista i Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Prof. J. Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych (AAAS ACS-USA, DECHEMA-Niemcy) i krajowych. W latach 2003 - 2007 pełnił funkcję vice prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Za działalność na rzecz ochrony środowiska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wynalazczą oraz wkład m.in. w rozwój PKN ORLEN S.A. został wyróżniony Srebrną Odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Złotą Odznaką Honorową SITPChem, Srebrną Odznaką za zasługi dla Przemysłu Chemicznego, medalem im. I. Łukasiewicza. W 1997 roku prof. J. Zieliński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1999 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2004 roku Medalem „Zasłużony dla Płocka”. Prof. J. Zieliński jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Króla Belgii za działalność wynalazczo-innowacyjną.

Prof. J. Zieliński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 r.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.