Nr 46/2007  | 18-07-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z KD Petrotrade FZE na dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń"

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2007 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Umowę z KD Petrotrade FZE z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich („Petrotrade”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. dwóch milionów czterystu tysięcy (2,4 mln) ton ropy naftowej typu REBCO rocznie („Umowa”). Umowa obowiązuje od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku. Strony Umowy przewidziały możliwość ewentualnego jej przedłużenia o 2 lata lub dłużej.

W przypadku braku realizacji co najmniej 90% ilości miesięcznych dostaw lub opóźnień w dostawach w danym miesiącu dostawy, Umowa przewiduje kary umowne w wysokości ok. 1,2 milionów PLN miesięcznie. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia PKN ORLEN S.A. do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Na dzień zawarcia Umowy, przewidywana wartość dostaw do 30 czerwca 2010 roku to ok. 3,9 miliarda USD (tj. ok. 10,6 miliardów PLN wg średniego kursu NBP dla USD/PLN z dnia 18 lipca 2007 roku).

Powyższa Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd PKN ORLEN S.A.