Nr 47/2007  | 19-07-2007

Unipetrol a.s. sprzedał akcje spółki Kaucuk Firmie Chemicznej Dwory SA.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 19 lipca 2007 roku spółka Unipetrol, a.s., z siedzibą w Pradze, w Czechach („Unipetrol”) zbyła na rzecz Firmy Chemicznej Dwory S.A. (“Dwory”), z siedzibą w Oświęcimiu, 6 236 000 akcji zwykłych spółki Kaucuk a.s. („Zbyte Akcje”) z siedzibą w Kralupy nad Vltavou. Zbycie Akcji nastąpiło w oparciu o umowę zawartą przez Unipetrol i Dwory w dniu 30 stycznia 2007 roku. W wyniku Zbycia Akcji przez Unipetrol Dwory zostały jedynym właścicielem spółki Kaucuk.

Zbyte Akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Kaucuk, o wartości nominalnej 1 000 CZK każda akcja (czyli około 133 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 19 lipca 2007r.) i reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Kaucuk.

Cena za Zbyte Akcje wynosi 195 000 000 EUR (czyli około 731 406 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 19 lipca 2007r.) i została pokryta przez Dwory przelewem na konto bankowe Unipetrol.

Wartość ewidencyjna Zbytych Akcji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Unipetrol na dzień 18 lipca 2007 roku wynosiła około 5 460 000 000 CZK (czyli około 725 634 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 19 lipca 2007r.) natomiast wartość ewidencyjna Zbytych Akcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Unipetrol wynosiła 7 060 000 000 CZK (czyli około 938 274 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 19 lipca 2007r.).

Kaucuk jest przedsiębiorstwem chemicznym, produkującym przede wszystkim kauczuk syntetyczny, styren oraz inne monomery.
Główna działalność spółek holdingu Unipetrol obejmuje produkcję produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych oraz sprzedaż paliw.
Firma Chemiczna Dwory S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji kauczuków syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i kopolimerowych.

PKN ORLEN S.A. posiada około 63% kapitału zakładowego spółki Unipetrol oraz 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol.

Rada Nadzorcza spółki Kaucuk liczy 6 członków, z czego 1 jest pracownikiem Unipetrol, 2 pracownikami Kaucuk, a 3 stanowiska są w chwili obecnej wakatami. Rada Nadzorcza Unipetrol liczy 12 członków, z czego 8 jest pracownikami PKN ORLEN S.A. Zarząd spółki Kaucuk liczy 5 członków, z czego 2 jest pracownikami Unipetrol, 2 jest pracownikami Kaucuk, natomiast 1 stanowisko jest obecnie wakatem.

Zbycie Akcji spółki Kaucuk na rzecz spółki Dwory nastąpiło po wypełnieniu zobowiązań określonych w umowie zawartej w dniu 30 stycznia 2007 roku przez Dwory i Unipetrol.

Zbywane przez Unipetrol Akcje w spółce Kaucuk stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Kaucuk, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Patrz także: raport bieżący nr 11/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.