Nr 50/2007  | 07-08-2007

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2007 roku ORLEN Transport Kraków Sp. o.o. („ORLEN Transport Kraków”, „Spółka”) złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul .Przy Rondzie 7, 31-574 Kraków wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, obejmującej likwidację majątku Spółki.

Wniosek został złożony przez Zarząd Spółki, ze względu na fakt, iż łączna kwota zobowiązań ORLEN Transport Kraków przewyższa kwotę jej kapitału zakładowego, co jest wynikiem decyzji podatkowych, nałożonych na Spółkę przez Urząd Celny w Krakowie z tytułu podatku akcyzowego.

Kapitał zakładowy ORLEN Transport Kraków wynosi 12 465 000 PLN i dzieli się na 124 650 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. PKN ORLEN S.A. posiada 98% udziału w kapitale zakładowym spółki ORLEN Transport Kraków.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.