Nr 52/2007  | 23-08-2007

Pan Waldemar Maj został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., działając na podstawie par. 8 ust. 11 pkt. 1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2007 roku, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, powołała jednomyślnie Pana Waldemara Maja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. z dniem 3 września 2007 roku.

Pan Waldemar Maj, lat 51, jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W roku 1989 uzyskał stopień doktora fizyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1994 – 1996 – stopień Master in Business Administration (MBA) o specjalizacji w zakresie finansów na Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston w USA.

Doświadczenie zawodowe Pana Waldemara Maja:
1981 – 1991 - Adiunkt (od kwietnia 1991 roku), Asystent w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1990 – 1991 – Postdoctoral Fellow w Kamerling Onnes Laboratory w Leiden, Holandia
1991 – 1994 – Doradca ministra w Ministerstwie Finansów
1992 – 1994 – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego
1993 – 1994 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego S.A.
1995 (lato) – Corporate Finance Summer Associate w Union Bank of Switzerland w Zurichu, Szwajcaria sierpień
1996 roku – październik 2000 roku – Senior Investment Officer, Oil, Gas and Mining Department w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (Grupa Banku Światowego) w Waszyngtonie, USA
listopad 2000 roku – czerwiec 2002 roku – Senior Associate w McKinsey & Company w Warszawie
lipiec 2002 roku– kwiecień 2004 roku – Prezes Zarządu (od czerwca 2003 roku), Członek Zarządu DZ Bank Polska S.A., Warszawa
Od kwietnia 2005 roku Pan Waldemar Maj pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ S.A.

Pan Waldemar Maj oświadczył, iż, z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.
Pan W. Maj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).