Nr 53/2007  | 23-08-2007

Wybór KPMG sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych PKN ORLEN S.A. i kluczowych spółek Grupy Kapitałowej na lata 2008-2009

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2007 roku wybrała KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, jako podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych PKN ORLEN S.A. i kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za lata 2008-2009.

KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 428.

KPMG Audyt Sp. z o.o., zgodnie z uchwałą rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 21 stycznia 2005 roku, została wybrana jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za lata obrotowe 2005, 2006 i 2007, jak również przeprowadzenia przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i półrocznych Spółki i jej Grupy Kapitałowej począwszy od drugiego kwartału 2005 roku do czwratego kwartału 2007 roku. Patrz także: raport bieżący nr 12/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).