01.01.2021

ZA ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, w dniu 23 lipca 2007 roku oraz w dniu 23 sierpnia 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe ANWIL S.A („ANWIL”) w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Środki pozyskane z emisji Emitent przeznacza na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały objęte przez spółkę zależną ANWIL jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:
1. Seria: ORLEN002 230807; emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 lipca 2007 roku
- Data wykupu: 23 sierpnia 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 605,50 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN003 280907 (rolowanie emisji ORLEN002 230807); emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 sierpnia 2007 roku
- Data wykupu: 28 września 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 537,20 PLN

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.