Nr 55/2007  | 07-09-2007

IKS Solino S.A. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 7 września 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. („IKS Solino”) w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały objęte przez spółkę IKS Solino jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:
1. Seria: ORLEN004 071207; emisja o wartości 15.000.000 PLN, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 7 września 2007 roku
- Data wykupu: 7 grudnia 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 749,40 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN005 081007; emisja o wartości 5.000.000 PLN, na którą składa się 50 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 7 września 2007 roku
- Data wykupu: 8 października 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 582,40 PLN.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.