Nr 60/2007  | 23-10-2007

AB Mazeikiu Nafta nabyła udziały w UAB Mazeikiu Nafta Health Care Centre

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 23 października 2007 w litewskim rejestrze przedsiębiorstw zarejestrowana została spółka pośrednio zależna PKN ORLEN S.A. - UAB Mazeikiu Nafta Health Care Centre z ograniczoną odpowiedzialnością („MN Health Centre“) z siedzibą w Juodeikiai, LT-89467 Mazeikiai, Litwa.

Spółka zależna PKN ORLEN S.A., AB Mazeikiu Nafta („Mazeikiu Nafta”) nabyła w spółce MN Health Centre 10.000 udziałów („nabyte udziały”) o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 1 LTL (czyli około 1,06 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 23 października 2007r.).

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki MN Health Centre. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki Mazeikiu Nafta na dzień 23 października 2007 roku wynosi 10.000 LTL (czyli 10.591 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 23 października 2007r.).

Cena za nabyte udziały została pokryta przez Mazeikiu Nafta w formie gotówki w wysokości 10.000 LTL (czyli 10,591 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 23 października 2007r.). Inwestycja spółki Mazeikiu Nafta w udziały spółki MN Health Centre ma charakter długoterminowy.

Podstawową działalnością spółki MN Health Centre jest świadczenie usług medycznych na rzecz publicznej opieki zdrowotnej jak również klientów indywidualnych. Zakres działalności MN Health Centre obejmuje także usługi szkoleniowe oraz prowadzenie analiz warunków pracy dla klientów Mazeikiu Nafta.

Wszyscy trzej członkowie Zarządu spółki MN Health Centre są zatrudnieni w Mazeikiu Nafta. Zarząd spółki Mazeikiu Nafta liczy 6 członków, z czego 5 jest pracownikami PKN ORLEN S.A. Rada Nadzorcza spółki Mazeikiu Nafta liczy 9 członków, z czego 5 jest pracownikami PKN ORLEN S.A.

Na dzień 30 września 2007, PKN ORLEN S.A. posiadał 89,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Mazeikiu Nafta.

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego MN Health Centre, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.