Nr 61/2007  | 30-10-2007

Ogłoszenie upadłości spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił w dniu 29 października 2007 roku upadłość spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. („ORLEN Transport Kraków”, „Spółka”) w Krakowie obejmującą likwidację majątku dłużnika. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Sąd wyznaczył Sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – Panią Elżbietę Brzozowską oraz syndyka masy upadłości w osobie Pani Marii Thetschel – Zgud.

Sąd uznał, że ziściła się przesłanka ogłoszenia upadłości ORLEN Transport Kraków, zawarta w art.11 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 28 lutego 2003r. (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 60 poz. 535), czyli zobowiązania Spółki przekroczyły wartość jej majątku.

Kapitał zakładowy ORLEN Transport Kraków wynosi 12 465 000 PLN i dzieli się na 124 650 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. PKN ORLEN S.A. posiada 98% udziału w kapitale zakładowym spółki ORLEN Transport Kraków.

Patrz także: Raport bieżący nr 50/2007 z dnia 7 sierpnia 2007r.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.