Nr 64/2007  | 16-11-2007

Strategia Grupy PKN ORLEN na lata 2007-2012

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. w dniu 16 listopada 2007 roku zatwierdziła dokument „Strategia Grupy PKN ORLEN na lata 2007-2012” („Strategia”).

Strategia zakłada aktualizację dotychczasowego podejścia do procesu tworzenia wartości Grupy PKN ORLEN, poprzez skupienie się na dwóch obszarach:

 • wzroście organicznym, czyli poprawie efektywności, optymalizacji i inwestycjach w zakresie działalności podstawowej;
 • wzroście nieorganicznym, opartym na selektywnej realizacji dostępnych opcji rozwoju zewnętrznego.

Do najważniejszych elementów strategii należą:

Po pierwsze, koncentracja na wzroście organicznym – na efektywności i uwolnieniu kontrolowanego potencjału, w szczególności poprzez:

 • maksymalizację efektu synergii wynikającej ze skutecznej realizacji programów: Partnerstwo w Unipetrol oraz Tworzenia Wartości Mažeikiu Nafta,
 • zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej w celu zaspokojenia rosnącego popytu w regionie (osiągnięcie do 2012 roku efektywnych mocy przerobowych całej Grupy PKN ORLEN 33 mln ton rocznie),
 • zwiększenie udziału rynkowego w sprzedaży hurtowej (osiągnięcie do 2012 roku 65% udziałów w rynku w Polsce i 75% w krajach bałtyckich),
 • wdrażanie strategii dwóch marek i znaczne zwiększenie efektywności sprzedaży detalicznej (osiągnięcie do 2012 roku powyżej 30% udziału w rynku polskim oraz co najmniej 20% udziału w rynku czeskim i krajów bałtyckich),
 • optymalizację aktywów poprzez dalsze dezinwestycje spółek spoza działalności podstawowej (przede wszystkim Polkomtel).

Po drugie, ewentualna realizacja opcji wzrostu nieorganicznego. Priorytetowo traktowane są projekty: ekspansja na nowe rynki (m.in. Ukraina i kraje bałtyckie), konsolidacja krajowego sektora naftowego, uruchomienie działalności poszukiwawczo – wydobywczej ropy naftowej, optymalizacji handlu ropą naftową, wzmocnienia hurtowego handlu produktami naftowymi na morze oraz monitoringu potencjalnych celów do przejęcia.

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy PKN ORLEN w roku 2012(1):

 • Wskaźnik EBITDA wg LIFO(2): 11 mld PLN
 • Wskaźnik ROACE(3): 14%
 • Wydatki inwestycyjne(4): 3,5 mld PLN średniorocznie; 21,3 mld PLN razem
 • Wskaźnik dźwigni finansowej(5): 30 – 40%

Cel EBITDA na rok 2012 zakłada wzrost tego wskaźnika o 132% w porównaniu do poziomu z roku 2006. EBITDA na rok 2012 - według segmentów działalności Grupy PKN ORLEN:

 • rafineria: 6,1 mld PLN (wzrost do 2012 roku o 3,8 mld PLN w porównaniu do roku 2006)
 • detal: 1,4 mld PLN (wzrost do 2012 roku o 0,6 mld PLN w porównaniu do roku 2006)
 • petrochemia: 2,5 mld PLN (wzrost do 2012 roku o 0,9 mld PLN w porównaniu do roku 2006)
 • chemia: 0,6 mld PLN (wzrost do 2012 roku o 0,1 mld PLN w porównaniu do roku 2006)
 • pozostałe: 0,4 mld PLN (wzrost do 2012 roku o 0,9 mld PLN w porównaniu do roku 2006)

Cel poziomu wydatków inwestycyjnych dla Grupy PKN ORLEN na lata 2007-2012 - wg segmentów działalności Grupy PKN ORLEN:

 • rafineria: 8,4 mld PLN
 • detal: 3,2 mld PLN
 • petrochemia: 5,8 mld PLN
 • chemia: 1,7 mld PLN
 • pozostałe: 2,2 mld PLN

(1) Cele prezentowane są przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych w 2012 roku: modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN: 4,2 USD/bbl, cena ropy Brent: 50 USD/bbl, modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN: 468 USD/tonę, dyferencjał Brent/Ural: 3,0 USD/bbl, kurs PLN/EUR: 3,67, kurs PLN/USD: 2,84.
Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (88% Produkty = 22% Benzyna + 11% Nafta + 38% ON + 3% LOO + 4% JET + 10% COO) minus koszty (100% wsadu = 88% Ropa Brent + 12% zużycie własne); ceny produktów wg notowań . Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 15% Benzen, 5% Toluen) minus koszty (100% wsadu = 70% Nafta + 30% LS VGO); ceny produktów wg notowań.

(2) EBITDA = zysk operacyjny przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych powiększony o amortyzację; dotyczy Grupy PKN ORLEN, metoda wyceny zapasów wg. LIFO; zmienne warunki makroekonomiczne.

(3) ROACE = zysk operacyjny po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany w okresie (kapitał własny + dług netto)

(4) Wartość skumulowana w latach 2007 - 2012 na poziomie całej Grupy PKN ORLEN

(5) Dźwignia finansowa = dług netto / kapitał własny.

Szczegóły strategii zostaną zaprezentowane przedstawicielom rynku kapitałowego w trakcie konferencji medialnej i telekonferencji, które zaplanowane są na 21 listopada 2007 roku. Dalsze informacje o spotkaniach i prezentacji dostępne będą na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl.

Patrz także: raport bieżący nr 35/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.