Nr 66/2007  | 12-12-2007

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zbyła udziały w spółce Raf-Remat Spółka z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2007 roku Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu („Rafineria Jedlicze”), jako zbywający, oraz PETRO-MECHANIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku („PETRO-MECHANIKA”), jako nabywający, zawarli umowę sprzedaży 16 879 udziałów („Zbyte Udziały”) w Raf-Remat spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Raf-Remat”). Przeniesienie własności Zbytych Udziałów w Raf-Remat na PETRO-MECHANIKA nastąpiło z chwilą podpisania umowy.

Zbyte Udziały stanowią 96% kapitału zakładowego spółki Raf-Remat i reprezentują 96% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Raf-Remat. W wyniku realizacji transakcji Rafineria Jedlicze nie będzie posiadała żadnych udziałów w kapitale zakładowym Raf-Remat.

Wartość nominalna każdego udziału spółki Raf-Remat wynosi 100 PLN. Wartość ewidencyjna Zbytych Udziałów w księgach rachunkowych Rafinerii Jedlicze na dzień 12 grudnia 2007 roku wynosiła 1 687 900 PLN. Cena za Zbyte Udziały wynosi 2 600 000 PLN i została pokryta przez PETRO-MECHANIKA w formie gotówki.

Dodatkowo, w dniu 12 grudnia 2007, Rafineria Jedlicze zbyła na rzecz PETRO-MECHANIKA aktywa rzeczowe, w oparciu o które funkcjonuje spółka Raf-Remat, za łączną cenę 1 050 000 PLN netto.

Podstawowa działalność Rafinerii Jedlicze obejmuje regenerację i skup olejów przepracowanych, produkcję i sprzedaż olejów opałowych, produkcję olejów bazowych z regeneracji oraz produkcję rozpuszczalników organicznych.
Raf-Remat zajmuje się świadczeniem usług utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, remontowo-konserwacyjnych, elektroenergetycznych, magazynowych i zaopatrzeniowych.
PETRO-MECHANIKA zajmuje się m.in. realizacją projektów technologicznych, produkcją i remontem aparatury chemicznej, remontami i naprawą urządzeń wirujących, serwisowaniem i regeneracją armatury przemysłowej, konserwacją i remontami torów i rozjazdów kolejowych.

PKN ORLEN S.A. posiada 75% udziału w kapitale zakładowym Rafinerii Jedlicze oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rafinerii Jedlicze.

Rada Nadzorcza spółki Raf-Remat liczy 3 członków, z czego 3 jest pracownikami Rafinerii Jedlicze.
Rada Nadzorcza Rafinerii Jedlicze liczy 9 członków, z czego 7 członków jest pracownikami PKN ORLEN S.A., 1 członek jest pracownikiem Rafinerii Jedlicze.

Zbyte Udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Raf-Remat, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.