Nr 68/2007  | 20-12-2007

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 7 lutego 2008 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 7 lutego 2008 roku o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 stycznia 2008 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4, przy recepcji w godz. 8.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4 przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00. Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.