Nr 70/2007  | 20-12-2007

PKN ORLEN S.A. zawarł z Gminą Płock umowę darowizny akcji spółki Wisła Płock S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 PKN ORLEN SA, jako Darczyńca, oraz Gmina Płock, jako Obdarowany, zawarli umowę darowizny akcji spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Wisła Płock S.A.”) oraz umowę darowizny stadionu im. Kazimierza Górskiego („Umowy”).

Emitent darował na rzecz Gminy Płock 10.000 akcji zwykłych imiennych w spółce Wisła Płock S.A. o wartości nominalnej 100 PLN każda akcja („Darowane Akcje”) oraz łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Wisła Płock S.A.. Przejście własności Darowanych Akcji nastąpiło z chwilą podpisania umowy darowizny.

Kapitał zakładowy Wisły Płock S.A. wynosi 1.000.000 PLN i dzieli się na 10.000 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 100 PLN każdy. Wartość ewidencyjna Darowanych Akcji w księgach rachunkowych Emitenta na dzień zawarcia Umowy wynosiła 1.000.000 PLN. W wyniku realizacji transakcji Emitent nie będzie posiadał żadnych akcji w kapitale zakładowym Wisły Płock S.A..

Podstawowa działalność Wisły Płock S.A. obejmuje prowadzenie działalności sportowej z uczestnictwem w profesjonalnych i amatorskich zawodach i imprezach w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i piłka ręczna oraz wszelkiej działalności gospodarczej związanej ze sportem.

Gmina Płock jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmianami), wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Darowane Akcje reprezentują 100% kapitału zakładowego Wisły Płock, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.