Nr 73/2007  | 21-12-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę kredytową („Umowa”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”, „Bank”) o wartości 300 milionów EUR (czyli około 1 085,4 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 21 grudnia 2007 roku).

Przedmiotem Umowy jest dwunastoletni kredyt na kwotę 300 milionów EUR (czyli około 1 085,4 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 21 grudnia 2007 roku). Celem podpisania Umowy przez PKN ORLEN S.A. jest zapewnienie środków na finansowanie części kosztów budowy instalacji do produkcji paraksylenu i kwasu tereftalowego.

Ponadto w dniu 25 czerwca 2007 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę kredytową z EBI o wartości 210 milionów EUR (czyli około 759,8 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 21 grudnia 2007 roku) na finansowanie inwestycji z zakresu rozbudowy sieci stacji paliw i ochrony środowiska.

Na dzień 21 grudnia 2007 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Bankiem wynosi 510 milionów EUR (czyli około 1 845,18 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 21 grudnia 2007 roku).

Wyżej wskazane umowy stanowią „znaczące umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że ich łączna wartość w całym okresie trwania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd PKN ORLEN S.A.