Nr 76/2007  | 31-12-2007

Zawarcie umowy przez ORLEN PetroCentrum z ORLEN PetroTank

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2007r. spółka zależna PKN ORLEN S.A. - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („ORLEN PetroCentrum”) zawarła umowę z ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („ORLEN PetroTank”). Na podstawie umowy ORLEN PetroCentrum będzie sprzedawać spółce ORLEN PetroTank benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość umowy zawartej przez ORLEN PetroCentrum w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosi netto 1 317 mln PLN (wartość brutto 1 607 mln PLN).

Ponadto, spółka ORLEN PetroCentrum w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z ORLEN PetroTank aneks do umowy na sprzedaż paliw o szacowanej wartości netto 694 mln PLN, o której mowa w raporcie bieżącym nr 93/2006 z dnia 30 grudnia 2006r. Szacunkowa wartość netto sprzedanych paliw ponad wartość wykazaną w raporcie bieżącym nr 93/2006 z dnia 30 grudnia 2006 r. wyniesie 324 mln PLN (wartość brutto 395 mln PLN).

Szacunkowa, łączna wartość wszystkich umów zawartych przez ORLEN PetroCentrum z ORLEN PetroTank w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 1 641 mln PLN (wartość brutto 2 002 mln PLN).

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum oraz 90% udziałów w ORLEN PetroTank.

Patrz także raport bieżący nr 93/2006 z dnia 30 grudnia 2006.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.