Nr 12/2008  | 07-02-2008

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2007 r. odwołało Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. następujących członków: Pana Roberta Czaplę, Pana Marka Drac–Tatonia, Pana Raimondo Eggink, Pana Zbigniewa Macioszka, Panią Agatę Janinę Mikołajczyk oraz Pana Krzysztofa Rajczewskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.:
- Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
- Pana Grzegorza Borowca na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
- Pana Raimondo Eggink na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
- Pana Marka Karabułę na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
- Pana Krzysztofa Kołacha na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
- Pana Ryszarda Stefańskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
- Pana Piotra Jana Wielowieyskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Maciej Mataczyński – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Od 2003 roku jest zatrudniony, jako adiunkt, w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku prowadzi działalność radcy prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych, a ostatnio w ramach kancelarii radcy prawnego. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. W okresie od stycznia do listopada 2006 roku, będąc członkiem niezależnym pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. W ramach działalności w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A., pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, a także Członka Komitetu Audytowego oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Pan Grzegorz Borowiec – absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Nawigacji – 1987 r., Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 1997 r., Master of Business Administration - Uniwersytet Warszawski/University of Illinois - 2002 r., Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania - 2002 r.; mianowany urzędnik służby cywilnej. W latach 1987 – 1994 – pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 r. do czerwca 1998 r. Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2001 – Dyrektor Generalny w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 r. był Dyrektorem Departamentu Finansów w Ministerstwie Finansów. Członek Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów” (1998 r.) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (od 2002 r. ). Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Certyfikat Audytora Wewnętrznego (2005 r.), Certyfikat bezpieczeństwa NATO (NATO secret - 2002 r.), kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA – 1999 r.) oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 r.). Od 12 grudnia 2007 roku Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pan Raimondo Eggink - obywatel holenderski, na stałe zamieszkały w Polsce, absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Netia S.A., HOOP S.A. Był członkiem rad nadzorczych m.in. w Wilbo S.A., Mostostal Płock S.A., Swarzędz Meble S.A., Perła – Browary Lubelskie S.A., Stomil – Olsztyn S.A. Był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym i Prezesem Zarządu ABN Amro Asset Management (Polska) S.A. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w warszawskim oddziale ING Banku N.V. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1995 roku. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od 2004 roku jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia Polish Association of Investment Professional.

Pan Marek Karabuła - posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 10 stycznia 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od grudnia 2005 roku do stycznia 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.; w okresie od lipca 2006 roku do stycznia 2007 roku funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; w okresie od grudnia 2004 roku do października 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.; w okresie od października 2003 roku do września 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN S.A.; w okresie od grudnia 2000 roku do stycznia 2002 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast S.A.; w okresie od grudnia 1994 roku do października 2000 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim S.A. W 2005 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Kołach – posiada wyższe wykształcenie techniczne. W 1986 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1986 roku ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej oraz administracji samorządowej. W okresie od marca do listopada 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w PPH HETMAN z siedzibą w Bedlnie; w okresie od marca 1994 roku do lutego 1998 roku Wojewody Płockiego; w okresie od czerwca 1990 roku do marca 1994 roku Wójta w Gminie Bedlno. Od 1998 roku do chwili obecnej Wójt Gminy Bedlno. W 1996 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Ryszard Stefański – absolwent Wydział Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1993 r. Od siedmiu lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Zajmuje się głównie finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, także strategią działania przedsiębiorstw, w tym wejścia na nowe rynki. Przy realizacji dotychczasowych projektów współpracował z licznymi spółkami Skarbu Państwa, w tym z branży energetycznej, władzami samorządowymi i administracją centralną.

Pan Piotr Jan Wielowieyski - magister ekonomii. W 1978 roku ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat zajmuje kierownicze stanowiska w funduszach inwestycyjnych. W latach 2004-2007 był Członkiem Zarządu w Foksal NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 2003-2004 Prezesem i Członkiem Zarządu w firmie Zachodni NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 1998-2002 Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie PBK Inwestycje S.A.; w latach 1996-1998 Członkiem Zarządu w firmie Fidea Menagement Sp. z o.o. (firma zarządzająca Foksal NFI S.A.); w latach 1991-1996 pracował w Banku Światowym (IFC) na stanowisku Corporate Finance Officer. W 1998 roku ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF). W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dotychczas pełnił funkcje w radach nadzorczych w 11 spółkach, w tym w 3 spółkach giełdowych.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).