Nr 19/2008  | 14-03-2008

PKN ORLEN S.A. objął udziały w nowo zarejestrowanej spółce ORLEN International Exploration & Production Company

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 14 marca 2008 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 14 marca 2008 roku przez Kamer Van Koophandel w Amsterdamie (Izba Handlowa), spółki prawa holenderskiego, która będzie działać pod firmą ORLEN International Exploration & Production Company BV z siedzibą w Amsterdamie („OIEP”).

PKN ORLEN S.A. objął 180 udziałów w OIEP, o wartości nominalnej 100 EUR każdy udział (czyli około 353 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 marca 2008 roku), stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników OIEP. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 18.000 EUR (czyli około 63.553 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 14 marca 2008 roku).

Podstawowym przedmiotem działalności OIEP jest między innymi: górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza.
Inwestycja PKN ORLEN S.A. w spółkę OIEP ma charakter długoterminowy.

Zarząd OIEP jest dwuosobowy. Jeden z członków zarządu świadczy pracę na rzecz PKN ORLEN S.A., drugi członek zarządu jest wyspecjalizowaną osobą prawną zajmującą się współzarządzaniem spółkami holdingowymi.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego OIEP i w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.