Nr 2/2008  | 08-01-2008

ANWIL S.A. zbył udziały w spółce Przedsiębiorstwo Rolne AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK Spółka z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że jednostka zależna PKN ORLEN S.A., Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna („ANWIL S.A.”) w dniu 8 stycznia 2008 roku podpisała z dwoma osobami fizycznymi: Panem Sławomirem Stronikowskim i Panem Arkadiuszem Talarkiem („Kupujący”) umowę zbycia udziałów ("Umowa") w spółce Przedsiębiorstwo Rolne AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łące („AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK”).

W wyniku zawarcia Umowy ANWIL S.A. sprzedał na rzecz Kupujących 8 830 udziałów w AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK o wartości nominalnej 100 PLN każdy udział ("Udziały") o łącznej wartości nominalnej zbywanych Udziałów 883 000 PLN. Zbyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK. Cena za zbyte Udziały wynosi 649 888 PLN. Wartość ewidencyjna zbytych Udziałów w księgach rachunkowych ANWIL S.A. na dzień podpisania Umowy wynosiła 507 444,88 PLN. W wyniku realizacji transakcji ANWIL S.A. nie posiada żadnych udziałów w spółce AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK.

Zapłata ceny za sprzedawane Udziały została dokonana w dniu zawarcia Umowy. Przejście własności Udziałów nastąpiło z chwilą zapłaty ceny i podpisania umowy sprzedaży przez obie Strony.

Przedmiotem działalności AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK są uprawy rolne połączone z chowem zwierząt, działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców oraz produkcja alkoholu etylowego. Spółka zajmuje się również działalnością usługową związaną z uprawami rolnymi.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej Umowy oraz relacji handlowych nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy PKN ORLEN S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A., a Kupującymi.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,49% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ANWIL S.A.

Zbyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wraz ze sprzedażą Udziałów ANWIL S.A. dokonał także zbycia gruntów, budynków, budowli i środków trwałych, które były przedmiotem dzierżawy przez AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK na rzecz Kupujących za łączną kwotę 4 840 748,04 PLN.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.