Nr 5/2008  | 29-01-2008

Zawarcie kontraktu przez ORLEN Deutschland z Deutsche BP

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2008 roku ORLEN Deutschland AG zawarł kontrakt roczny z Deutsche BP Aktiengesellschaft. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw spółce ORLEN Deutschland AG w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1 200 milionów EUR (czyli około 4 342,2 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 stycznia 2007 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.