Nr 6/2008  | 31-01-2008

Zawarcie umowy przez Mazeikiu Nafta z GT Trading OY

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2008 roku AB Mazeikiu Nafta zakończyła proces negocjacji i zawarła umowy roczne na sprzedaż drogą morską benzyny, oleju napędowego i oleju opałowego. W ramach tego procesu zawarto dwie umowy roczne z GT Trading OY, z siedzibą w Espoo, Finlandia.

Na podstawie pierwszej umowy AB Mazeikiu Nafta będzie sprzedawała spółce GT Trading OY benzynę w 2008 roku („Umowa na sprzedaż benzyny”). Na podstawie drugiej umowy AB Mazeikiu Nafta będzie sprzedawała spółce GT Trading OY olej napędowy w 2008 roku („Umowa na sprzedaż oleju napędowego”).

Szacunkowa wartość netto umowy na sprzedaż benzyny wynosi około 350 milionów USD (czyli około 855 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2008 roku), natomiast umowy na sprzedaż oleju napędowego około 600 milionów USD (czyli około 1 466 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2008 roku).

Łączna szacunkowa wartość netto wymienionych wyżej umów wynosi około 950 milionów USD (czyli około 2 322 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2008 roku).

Zawarcie wymienionych wyżej umów stabilizuje sprzedaż produktów paliwowych AB Mazeikiu Nafta poprzez morze.

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.