Nr 7/2008  | 05-02-2008

ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku spółka zależna PKN ORLEN S.A. - Zakłady Azotowe ANWIL SA („ANWIL SA”) - nabyła na rynku wtórnym 300 obligacji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000 PLN („Obligacje”). Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99.761,50 PLN, natomiast łączna kwota zapłacona przez Anwil SA za nabyte Obligacje wyniosła 29.928.450 PLN.

Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w wysokości 30.000.000 PLN w dniu 21 lutego 2008 roku. Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada około 85% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.