Nr 8/2008  | 07-02-2008

Zasada "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" dotycząca kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) informuje, że zgodnie z zasadą numer 1. punkt 5. części II. kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej, udostępnione Spółce kandydatury do Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały z należytym rozeznaniem. PKN ORLEN S.A. nie otrzymał do chwili obecnej od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Tym samym Spółka nie mogła zamieścić na swojej stronie internetowej kandydatur do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Spółka, poprzez wysyłane i zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej Spółki zaproszenie, zachęca akcjonariuszy do wcześniejszego zgłaszania do Spółki kandydatur do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., przed Walnym Zgromadzeniem Spółki uwzględniającym w porządku obrad zmiany w Radzie Nadzorczej.

Podstawa przekazania raportu: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwała Nr 13/1171/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Zarząd PKN ORLEN S.A.