Nr 23/2008  | 09-04-2008

ORLEN International Exploration & Production podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Odin Energi Latvija

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2008 roku jednostka zależna PKN ORLEN S.A., ORLEN International Exploration & Production Company BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („ORLEN International Exploration & Production”) podpisała z Odin Energi A/S z siedzibą w Hellerup, Dania, („Odin Energi”) umowę zbycia udziałów („Umowa”) w spółce Odin Energi Latvija (Odin Energi Latvija).

W wyniku zawarcia Umowy ORLEN International Exploration & Production nabyła od spółki Odin Energi 500 udziałów w Odin Energi Latvija, o wartości nominalnej 5 LVL każdy udział (czyli około 24 ,81 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla LVL/PLN z dnia 9 kwietnia 2008 roku), stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Odin Energi Latvija i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Odin Energi Latvija. Umowa została zawarta równolegle z umową zakupu pozostałych 50% udziałów w Odin Energi Latvija przez partnera PKN ORLEN, Kuwait Energy Company. Kuweit Energy Company dokonał zakupu udziałów poprzez swoją jednostkę zależną Kuwait Energy Netherlands Corporation.

Cena za nabywane udziały wynosi 950 000 USD (czyli około 2 089 715 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 9 kwietnia 2008 roku) i zostanie pokryta ze środków własnych ORLEN International Exploration & Production. Przejście własności udziałów Odin Energi Latvija na ORLEN International Exploration & Production nastąpi w dniu zapłaty ceny za nabywane udziały.

Wartość ewidencyjna nabywanych udziałów w księgach rachunkowych ORLEN International Exploration & Production będzie równa cenie ich nabycia.

Inwestycja ORLEN International Exploration & Production w udziały Odin Energi Latvija ma charakter długoterminowy. Zakup udziałów w Odin Energi Latvija daje prawo do 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Przedmiotem działalności Odin Energi Latvija jest przede wszystkim poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów.
Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN International Exploration & Production jest między innymi: górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność poszukiwawczo-rozpoznawcza złóż węglowodorów.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN International Exploration & Production i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu ORLEN International Exploration & Production.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym udziały – Odin Energi Latvija.

Nabywane udziały stanowią 50% kapitału zakładowego Odin Energi Latvija w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.