Nr 26/2008  | 24-04-2008

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 6 czerwca 2008 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2008 roku, o godz. 11.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
14. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2008 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad, w tym projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą wydawane co najmniej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00.

Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.