Nr 29/2008  | 09-05-2008

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 13 czerwca 2008 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Centrum Edukacji – Grupa ORLEN przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2008 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą wydawane co najmniej w terminie 14 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00.

Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.